Łódzkie
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej


92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 tel./fax. 42 670 11 28
www.lodzkitkkf.pl      tkkf@lodzkitkkf.pl
  Menu

  Aktualności

  Kontakt

  Działalność

  Pokonaj równik

  Marsz TAFISA

  Mistrzostwa TKKF

  Gimnastyka +60

  STMiG

  Bieg po zdrowie

  Miesiąc dla zdrowia

  Inne imprezy

  Fotogaleria

  Struktura

  Zarząd i Komisje

  Ogniska TKKF

  Kierunki działania

  Dokumenty

KIERUNKI DZIAŁANIA ŁTKKF NA LATA 2014 - 2018

Wstęp

Głównym zadaniem naszego Towarzystwa jest upowszechnianie różnych form kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez organizację przedsięwzięć w ramach:

 • Sportu dzieci i młodzieży,
 • Aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Sportu „wieku złotej jesieni”,
 • Integracji poprzez sport,
 • Kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr.

Oferta nasz powinna być nieustannie wzbogacana. Kontynuować należy organizację między innymi ogólnopolskich akcji i kampanii promujących aktywność ruchową: Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, „Miesiąc dla zdrowia”, „Polska biega” i „Nadwaga wrogiem sprawności fizycznej i zdrowia”.

Sport dzieci i młodzieży

Sport kształtuje prawidłowy rozwój młodzieży, rozwija ich zainteresowania i sprawność fizyczną , wyrabia nawyki prozdrowotne, jest alternatywą dla zachowań patologicznych. Należy więc stwarzać warunki i zachęcać dzieci i młodzież do sportowej aktywności.
Cel ten można osiągnąć organizując:

 • Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z niedostatkami koordynacji ruchowej,
 • Obozy szkolenia i zimowiska dla młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dzieci z rodzin ubogich,
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
 • Gry i zabawy sportowe oraz aktywne formy turystyki.

Należy przy ty zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników zajęć , między innymi poprzez zachęcanie do0 korzystania z kasków ochronnych przez adeptów oraz zaawansowanych kolarzy, narciarzy, snowbordzistów itp.
Przygotować należy ciekawe propozycje do realizacji na przedszkolnych obiektach sportowych oraz udzielać wszechstronnej pomocy organizacyjnej i merytorycznej Uczniowskim Klubom Sportowym. Centralny ośrodek Sportowo Szkoleniowy w Sierakowie powinien stać się Wakacyjnym Centrum Sportowo Szkoleniowym Dzieci i Młodzieży.

Aktywność ruchowa dzieci , młodzieży i dorosłych

Działania w tym zakresie związane są z promocja aktywności ruchowej jaka ważnego elementu zdrowego stylu życia.
Zalecamy:

 • Inicjowanie akcji i przedsięwzięć zachęcających do stałej troski o zdrowie,
 • Propagowanie różnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, możliwości fizycznych i stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo,
 • Organizowanie obozów profilaktyczno –usprawniających,
 • Popularyzowanie zapomnianych sportów i gier tradycyjnych.
W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży powinniśmy zintensyfikować działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Kontynuować należy organizację imprez firmowanych przez TAFISA: Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz Światowego Dnia Marszu.
Szczególną uwagę powinniśmy skierować na realizację przedsięwzięć, w których będą brały udział całe rodziny.
Należą do nich:
 • Zajęcia sportowe umożliwiające wspólne uprawianie gier zespołowych ora ćwiczeń sprawnościowo-siłowych,
 • Imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny i zabawy tworzące klimat do przyjaznej rywalizacji dzieci i rodziców,
 • Turystyka rodzinna (udział w wycieczkach, rajdach pieszych, konnych i rowerowych oraz spływach kajakowych i rejsach żeglarskich),
 • Rodzinne wczasy rekreacyjno-sportowe, w których celem będzie promowanie aktywnego wypoczynku.

Za ważne zadanie uznać należy organizację całorocznych zajęć w ramach programów „Bieg po zdrowie” i „nadwaga wrogiem sprawności fizycznej”. Promować należy nowe gry sportowe (np. speedminton) oraz weekendowe formy wypoczynku (np. dogtrecking czyli marsz z psem na orientację, nordic walking itp.)

Sport „wieku złotej jesieni”

Głównym zadaniem w tym zakresie jest tworzenie warunków do uczestnictwa osób starszych w „sporcie dla wszystkich”, w formach odpowiadających możliwościom i zainteresowaniom. Można je realizować poprzez:

 • Tworzenie w ramach Ośrodków Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku grup systematycznej aktywności ruchowej,
 • Promocję zdrowego starzenia się poprzez aktywny styl życia seniorów,
 • Organizację cyklicznych zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz obozowych form profilaktyczno-usprawniających,
 • Wydawanie i programowanie publikacji na temat aktywności ruchowej osób starszych,
 • Szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyki.

Integracja poprzez sport

Integracja osób sprawnych i sprawnych inaczej poprzez sport, rekreację i turystykę powinna być ważnym kierunkiem naszej działalności. Należy więc organizować:

 • Integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne,
 • Zespoły i sekcje ćwiczebne w wybranych dyscyplinach gier zespołowych i indywidualnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności),
 • Obozy rehabilitacyjno-sportowe,
 • Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

Realizacja tych zadań wymaga współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kształcenie i dokształcanie kadr

Ważnym zadaniem jest podnoszenie poziomu prowadzonych przez nas szkoleń. Wymaga to modyfikacji realizowanych dotychczas programów oraz uaktualnienia materiałów metodyczno-szkoleniowych. Trzeba też rozszerzyć współpracę z wyższymi uczelniami o profilu wychowania fizycznego.
Kształcenie kadr instruktorskich i trenerskich powinno być wpisane w Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, który jest finansowany przez Unię Europejską.
Szkolenie i dokształcanie kadr TKKF należy organizować przede wszystkim przez Centralnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym TKKF w Sierakowie oraz w ośrodkach posiadających odpowiednią bazę i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.

Finansowanie działalności

Źródłami finansowania naszej działalności są składki członkowskie, dochody własne, środki pozyskiwane na realizację zadań publicznych, a także wpłaty darczyńców. Niedostateczna ilość tych środków stanowi najpoważniejszą barierę w realizacji wielu zadań statutowych TKKF.
Niezmiernie istotne jest więc wzmożenie wysiłków mających na celu pozyskanie większej ilości środków finansowych. W tym celu należy opracować oferty atrakcyjnych działań, które zainteresują ministerstwa, rządowe agendy terenowe, samorządy lokalne, środowiska, przedsiębiorców itd. Należy podjąć działania zmierzające do pozyskania środków z programów strukturalnych Unii Europejskiej.

Zadania organizacyjne

Głównym zadaniem jest terminowe przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XVII Krajowym Zjazdem Delegatów TKKF. Walne zebrania ognisk oraz zjazdy miejskich i wojewódzkich Związków powinny być dobrze wykorzystaną okazją do oceny dotychczasowej działalności oraz dyskusji nad przyszłością Towarzystwa.
Mając na uwadze dbałość o rozwój oraz wizerunek Towarzystwa należy nasilić działania prowadzące do:

 • Zakładania ognisk i klubów rekreacyjno-sportowych TKKF w małych miastach i gminach,
 • Zwiększenia ilości informacji o działalności TKKF w prasie centralnej i gazetach lokalnych, a także w programach regionalnych ośrodków telewizyjnych i radiowych,
 • Pozyskania darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych wspierających działalność TKKF,
 • Tworzenia własnych internetowych prezentujących dorobek ognisk i związków terenowych TKKF oraz sylwetki ich działaczy,
 • Utrwalania społecznego charakteru Towarzystwa i umacniania pozycji działaczy w środowisku.

Konieczne jest udzielanie pomocy merytorycznej działaczom ognisk i klubów TKKF poprzez organizowanie doradztwa, konsultacji i szkoleń. W celu wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym należy nawiązać kontakty międzynarodowe ze stowarzyszeniami o podobnym jak TKKF profilu działania.

  Wspierają nasMinisterstwo
Sportu i Turystyki
Zarząd Główny TKKFUrząd Miasta ŁodziWojewództwo Łódzkie


Odwiedź nas na:Copyright © 2010 Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Wszelkie prawa zastrzeżone